Home / plentyoffish com online dating / Rowupdating datakeynames

Rowupdating datakeynames Free tchat sex arab

Open Visual Studio 2008 and create a new Web Application.

rowupdating datakeynames-31rowupdating datakeynames-73

NET Framework によってサポートされていないバージョンがあります。サポートされているバージョンについては、「システム要件」を参照してください。 関連項目Grid View クラスGrid View メンバSystem. Auto Generate Edit Button プロパティOn Row Updating Grid View.

Muốn là được điều này thì Grid View bạn phải có field nào đó là Data Key để dựa vào đó để xét.

Ở đây mình vẫn làm típ vi dụ ở bài Thêm xóa sửa trong ASP.

Không dài dòng chúng ta sẽ tiến hành vào vấn đề chính lun!

Hôm trước chúng ta đã đổ dữ liệu vào grid rồi bây giờ sẽ edit, update tại dòng đang xét.

425 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*